projekt: http://szablony.atcsites.com

NASZE SUKCESY

projekt: http://szablony.atcsites.com

FOTOGALERIA

projekt: http://szablony.atcsites.com

ERASMUS +

projekt: http://szablony.atcsites.com

MENU GŁóWNE

Strona główna

Aktualności

Ochrona danych osobowych

Przerwy

Podręczniki

eDziennik

Obiady

50 - lecie

Plan lekcji

Historia szkoły

Nasz patron

Orlik

Ubezpieczenie

    INFORMATOR

Dokumenty

Kalendarium

Rada Rodziców

Opieka specjalistów

Samorząd 

 
 

Zdolni znad Brdy


Z książką w trampkachBYDGOSZCZ- nasza mała OjczyznaKSIĄŻKA- najwierniejszym towarzyszem w podróży życia

Spotkania pokoleń


Bąbel matematyczny

Zdolni znad Brdy  

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy zaprasza w grudniu 2018 r. na warsztaty dla rodziców oraz warsztaty wsparcia psychologicznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:
 

07.12.2018, godz. 16.00

„Niezwykły umysł a funkcjonowanie w rodzinie” - warsztaty wsparcia dla rodziców uczniów zdolnych

Zapraszamy na drugie w tym roku szkolnym warsztaty skierowane do rodziców zdolnych i utalentowanych dzieci oraz młodzieży

pn. „Podobno niedaleko pada jabłko od jabłoni, a co jeśli tego nie chcemy? Słów kilka o tym, co robić, by nie powielać błędów naszych rodziców”.

Celem warsztatów jest wsparcie psychologiczne rodziców, których dzieci przejawiają wybitne zdolności.

Zajęcia organizowane są przez Pałac Młodzieży w ramach programu „Zdolni znad Brdy”,

a poprowadzi je psycholog Magdalena Dunajska (pracownik Pałacu Młodzieży oraz Hospicjum w Bydgoszczy).

Przewidywany czas spotkania - ok. 3 godziny zegarowe.

Zgłoszenia do 5 grudnia 2018 r. prosimy kierować do Moniki Grzybowskiej, mail: m.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl lub tel. 52 371 26 56.

12.12.2018, godz. 10:00

„Poradnia Rozwoju Zdolności” – warsztaty wsparcia psychologicznego dla uczniów zdolnych

Pierwsze warsztaty w tym roku szkolnym skierowane są do zdolnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Spotkanie zatytułowane „Jak szybciej i efektywniej się uczyć – techniki wspomagające uczenie się” odbędzie się w świetlicy Gimnazjum nr 27 w Bydgoszczy (ul. Kruszwicka 2).

Istotą wydarzenia jest wsparcie uczniów w zakresie metod i technik uczenia się.

Na warsztatach uczniowie nauczą się korzystać z wielu sposobów wspomagających efektywne i szybsze uczenie się.

Zajęcia organizowane są przez Pałac Młodzieży w ramach programu „Zdolni znad Brdy”,

a poprowadzą je Katarzyna Tłok i Edyta Szott – pedagodzy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy.

Przewidywany czas spotkania - ok. 3 godziny.

Ilość miejsc ograniczona! Z jednej placówki można zgłosić maksymalnie 5 osób.

Zgłoszenia osób, grup prosimy kierować do 10 grudnia 2018 r. do Moniki Grzybowskiej, mail: m.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl lub tel. 52 371 26 56.

 

Miejski Program Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”

2014-04-27 12:21 / 446   E.Sawoszczuk

Miejski Program Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy” został stworzony z myślą o najzdolniejszych uczniach szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz. Ponieważ wsparcie ucznia zdolnego wymaga odpowiednio ukierunkowanych, przeszkolonych i profesjonalnych nauczycieli oraz współpracy świadomych rodziców, w programie uwzględniono także działania kierowane do tych grup.

Cały Miejski Program Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy” obejmuje lata 2014-2020. Aby sprawdzić efektywność proponowanych działań oraz ich skuteczność, a następnie wprowadzić niezbędne modyfikacje, jego wdrożenie w obecnym kształcie założono na lata 2014-2016.

Miejski Program Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy” stanowi jeden z elementów realizacji „Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020”, która została przyjęta Uchwałą XXXVII/779/13 Rady Miasta Bydgoszczy z 30 stycznia 2013 r. Miejski Program Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy” został ujęty jako zadanie w harmonogramie działań „Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020” w punkcie 2. „Wzrost efektywności kształcenia i wychowania oraz wysoki poziom umiejętności kluczowych we wszystkich typach szkół”.

Jego dokładne usytuowanie przedstawia się następująco:

2.Wzrost efektywności kształcenia i wychowania oraz wysoki poziom umiejętności kluczowych we wszystkich typach szkół

2.5. Zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży

2.5.3. System wspierania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
i trudnej sytuacji materialnej

2.5.3.1. Rozbudowanie i wdrożenie miejskiego programu wspierania ucznia zdolnego

Miejski Program Wspierania Ucznia Zdolnego "Zdolni znad Brdy" składa sie z kilku elementów, min. z działań skierowanych do nauczycieli, rodziców i uczniów.             

Opis działań skierowanych do nauczycieli:

1. Organizacja warsztatów okazjonalnych, kursów, konferencji, warsztatów wakacyjnych dotyczących pracy z uczniem zdolnym. 

2. Promocja dobrych praktyk – organizacja konferencji w zakresie wymiany doświadczeń nauczycieli pracujących z uczniami zdolnymi wraz z działaniami integrującymi środowisko nauczycieli pracujących z uczniem zdolnym.

3. Organizacja studiów podyplomowych oraz kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli:

a)   „Wspieranie rozwoju ucznia zdolnego” – studia podyplomowe na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. 

b)  „Wspieranie dzieci i młodzieży zdolnej i utalentowanej” – studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Gospodarki. 

c)   tutoring, coaching, mentoring, wyjazdy studyjne – organizowane przez Wyższą Szkołę Gospodarki.

4. Specjalizację funkcjonujących doradców metodycznych i konsultantów poszczególnych specjalności w zakresie pracy z uczniem zdolnym – sprecyzowanie i opublikowanie na portalu internetowym „Zdolni znad Brdy” specjalnej oferty wsparcia dla nauczycieli pracujących z uczniem zdolnym.

5. Organizacja szkoleń dla rad pedagogicznych w zakresie pracy z uczniem zdolnym.

6. Gromadzenie, opracowywanie w formie zestawień bibliograficznych i udostępnianie literatury dotyczącej pracy z  uczniem zdolnym, a także bieżąca aktualizacja ww. zestawień, dostarczanie jej do każdej biblioteki szkolnej oraz przesyłanie do publikacji na portalu internetowym „Zdolni znad Brdy”.

7. Stworzenie bazy narzędzi diagnozujących zdolności uczniów do wykorzystania przez nauczycieli oraz przygotowanie ich do publikacji na portalu internetowym „Zdolni znad Brdy”. Baza zostanie opracowana i opublikowana przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego do końca 2014 roku.

 Opis działań skierowanych do rodziców:

1. Organizacja warsztatów i konferencji oraz konsultacje  na temat rozwoju ucznia zdolnego (rozpoznawania zdolności, kompetencji społecznych, komunikacji i inne).  

2. Stworzenie bazy narzędzi diagnozujących zdolności uczniów do wykorzystania przez rodziców oraz przygotowanie ich do publikacji na platformie internetowej – zadanie to zrealizuje Uniwersytet Kazimierza Wielkiego do końca 2014 roku.

Opis działań skierowanych do uczniów:

1Przyznawanie godzin przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Bydgoszczy  na realizację Indywidualnego Toku Nauki lub Indywidualnego Programu Nauki na wniosek dyrektora szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Realizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w postaci Grantów Rozwoju Zdolności dla zdolnych uczniów szkół podstawowych w ramach Międzyszkolnych Klubów Ucznia Zdolnego. Godziny na ich realizację przyznawane będą w trybie konkursowym (szczegóły w zakładce dotyczącej Nauczycieli).

3. Realizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w postaci Grantów Fabryka Szans dla zdolnych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w ramach Międzyszkolnych Klubów Ucznia Zdolnego (szczegóły w zakładce dotyczącej Nauczycieli).

4. Realizacja okazjonalnych zajęć dla najzdolniejszych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez pracowników uczelni wyższych, odbywających się na uczelniach wyższych (wykłady, warsztaty, laboratoria, sesje naukowe i inne).

5. Organizacja letnich obozów naukowych dla wyróżniających się uczniów z Międzyszkolnych Klubów Ucznia Zdolnego. Ilość oraz tematyka obozów zależna będzie od posiadanych środków finansowych oraz od zapotrzebowania na konkretną tematykę naukową obozów (szczegóły w Informacjach)                 

6. Organizacja warsztatów wsparcia psychologicznego i twórczego myślenia dla zdolnych uczniów, a także różnego typu warsztatów wspomagających, np. z komunikacji społecznej, umiejętności prowadzenia dyskusji, przedstawiania argumentów, oratorskie. 

7. Organizacja spotkań okazjonalnych z autorytetami, pasjonatami z danej dziedziny w cyklu "Laboratoroium Zdolności".

8. Realizacja spotkań pn. Forum Olimpijczyków umożliwiających publiczną prezentację dorobku naukowego uczniów. 

9. Umożliwienie udziału uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych w uczelnianych kołach naukowych. Do końca października każdego roku szkolnego na portalu internetowym „Zdolni znad Brdy" będą publikowane propozycje uczelni (rodzaje kół naukowych na uczelni, liczba wolnych miejsc); zgłoszenia będą przyjmowane przez uczelnie, warunkiem koniecznym będzie rekomendacja nauczyciela, natomiast rekrutacji dokonywać będą pracownicy naukowi prowadzący dane koło naukowe.

10. Realizacja programu edukacji czytelniczej i informacyjnej dla uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych i olimpiadach. Zadanie będzie realizowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy w miarę potrzeb, według kolejności zgłoszeń.

11. Przyznanie Karty Wyjątkowego Czytelnika przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką oraz biblioteki uczelni wyższych. Karty Wyjątkowego Czytelnika wydawane będą uzdolnionym uczniom niepełnoletnim i będą uprawniały do korzystania z zasobów bibliotecznych ww. podmiotów; warunkiem koniecznym otrzymania Karty będzie rekomendacja nauczyciela potwierdzona przez dyrektora szkoły.

12. Organizacja szkoleń dotyczących bibliograficznych baz danych dla finalistów i laureatów olimpiad oraz uczniów biorących udział w konkursach i olimpiadach. \

13. Przyznawanie stypendiów dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w ramach programu stypendialnego dla młodzieży osiągającej szczególne wyniki w nauce – zgodnie z Uchwałą nr XLVII/679/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów absolwentom szkół ponadgimnazjalnych w ramach Programu Stypendialnego dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce.

Opis działań skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców: 

 1. Nagradzanie laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych i olimpiad oraz ich opiekunów – zgodnie z Zarządzeniem nr 391/2013 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2013

 2. Powołanie w każdej szkole koordynatorów ds. uczniów zdolnych, którzy będą realizowali następujące zadania:

a) przekazywanie informacji do zamieszczenia na portalu internetowym „Zdolni znad Brdy”

b) propagowanie wiadomości z portalu internetowego „Zdolni znad Brdy” wśród uczniów
i nauczycieli szkoły

c) współpraca z rodzicami uczniów zdolnych

d) promocja osiągnięć uczniów zdolnych na forum szkoły oraz w środkach masowego przekazu

W roku 2014, po utworzeniu i uruchomieniu portalu internetowego „Zdolni znad Brdy” zorganizowane zostanie spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla wszystkich powołanych szkolnych koordynatorów ds. uczniów zdolnych.

3. Utworzenie i uruchomienie portalu internetowego „Zdolni znad Brdy”, który będzie zawierał m.in.:

a) informacje o osiągnięciach uczniów i szkół,

b) informacje o dostępnych miejskich formach wsparcia wraz z opisem zasad korzystania z nich,

c) e-kalendarz wydarzeń dla uczniów zdolnych oraz dla nauczycieli i rodziców – terminarz konferencji, szkoleń, wykładów, konkursów, olimpiad, zajęć na uczelniach wyższych,

d) informacje o instytucjach wspomagających zdolnych uczniów – Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci, fundacje, stypendia Prezesa Rady Ministrów, stypendia Ministra Edukacji Narodowej, stypendia Marszałka Województwa itp.,

e) promocję nauczycieli mających wymierne sukcesy z uczniem zdolnym,

f)  możliwość zamieszczania publikacji przez uczniów zdolnych (zaakceptowanych przez dyrektora szkoły),

g) informacje o możliwości uzyskania indywidualnego toku nauki / indywidualnego programu nauki,

h) bazę narzędzi diagnostycznych.

 
facebook

Integracja

Świetlica