projekt: http://szablony.atcsites.com

NASZE SUKCESY

projekt: http://szablony.atcsites.com

FOTOGALERIA

projekt: http://szablony.atcsites.com

ERASMUS +

projekt: http://szablony.atcsites.com

MENU GŁóWNE

Strona główna

Aktualności

Ochrona danych osobowych

Przerwy

Podręczniki

eDziennik

50 - lecie

Plan lekcji

Historia szkoły

Nasz patron

Orlik

Ubezpieczenie

    INFORMATOR

Dokumenty

Kalendarium

Rada Rodziców

Opieka specjalistów

Samorząd 

 
 

Zdolni znad Brdy


Z książką w trampkachBYDGOSZCZ- nasza mała OjczyznaKSIĄŻKA- najwierniejszym towarzyszem w podróży życia

Spotkania pokoleń


Bąbel matematyczny

Szkoła Podstawowa nr 20 w Bydgoszczy

„Każde dziecko ma prawo do szczęścia
i swego miejsca w społeczeństwie...”

                           Maria Grzegorzewska

„Integracja – co to takiego?”

    Bez względu na wiek, miejsce zamieszkania, czy wykształcenie człowiek jest równoprawnym członkiem społeczeństwa. Tworzymy wspólnotę, a fakt bycia jej uczestnikiem nie tylko stwarza nam olbrzymie możliwości, ale również zobowiązuje do czegoś. Rozwój człowieka obejmuje nie tylko
sferę  fizyczną, ale również duchową. Nauczanie integracyjne stanowi formę edukacji dzieci

niepełnosprawnych razem z dziećmi zdrowymi.

    Celem integracji jest „... dać szansę różnym dzieciom, pozwolić nawiązać wzajemne kontakty, nawzajem dostosować i uczyć się oraz stworzyć jedną grupę. Integracja nie jest jednostronnym procesem, w którym dzieci niepełnosprawne zostaną włączone do grupy dzieci zdrowych, lecz jest to proces obustronny. Każdy od każdego czegoś się uczy, każdy musi znaleźć swoje miejsce w grupie i poradzić sobie z powstającymi trudnościami” ( U. Eisele, J. Bechstein, 1993).
Nauczanie integracyjne wpływa korzystnie na rozwój nie tylko intelektualny, ale także psychiczny, emocjonalny i społeczny. Uczniowie uczą się akceptacji, poszanowania ludzkiej godności, odpowiedzialności za drugiego człowieka, tolerancji społecznej.

Co warto wiedzieć o klasach integracyjnych ?

itaj na stronie Szkoły Podstawowej nr 20 w Bydgoszczy
    Klasa integracyjna - klasa, w której wspólnie z dziećmi zdrowymi uczą się i wychowują dzieci
 z niepełnosprawnością.

    Taka klasa liczy od 15 do 20 uczniów, w tym 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. W klasie tej pracuje dwóch nauczycieli: nauczyciel wiodący-nauczyciel przedmiotu oraz nauczyciel wspierający. Program nauczania w klasie integracyjnej jest taki sam, jak w każdej innej, równoległej klasie. Jednakże realizowane przez nauczyciela wiodącego treści są dostosowywane przez nauczyciela wspierającego do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych. W naszej szkole proces nauczania i wychowania uczniów niepełnosprawnych oraz zdrowych wspierają takie formy pracy jak: zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia z logopedą lub
zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia wyrównawcze, gimnastyka korekcyjna, zajęcia artystyczne, koła zainteresowań.

oła Pod0
Dlaczego warto wybrać klasę integracyjną ?
w B
  „Klasa integracyjna jest wyjątkowa pod wieloma względami. Współpraca dwóch nauczycieli i mała liczebność uczniów pozwalają na pełną indywidualizację pracy dydaktycznej, stałe dostosowywanie treści programowych do możliwości uczniów, stopniowanie trudności zadań, stosowanie ciekawych metod aktywizujących. Indywidualizacja pracy dotyczy również uczniów zdolnych, dla których opracowuje się dodatkowe zadania. Na lekcji uczniowie mają szansę częściej wypowiadać się i poruszać interesujące ich zagadnienia. Uczniowie zdrowi, przeciętni, zdolni i ambitni wspierają, pomagają, tłumaczą, ale najczęściej motywują do pracy uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

    Nauka w klasie integracyjnej sprzyja wykształcaniu u uczniów postawy tolerancji, akceptacji, 
empatii, gotowości służenia pomocą, a więc przeciwdziała istniejącym tendencjom do wykluczenia osób niepełnosprawnych ze społeczeństwa. Dzięki uczęszczaniu do klasy integracyjnej, dzieci uczą
się traktowania odmienności jako czegoś naturalnego. Kontakt dziecka sprawnego z niepełnosprawnym kształtuje właściwą postawę wobec innych ludzi, skłania do większej otwartości i wyrozumiałości. Możliwość porównania własnych ograniczeń i trudności z codziennymi 
zmaganiami osób niepełnosprawnych uczy pokory i cierpliwości w pokonywaniu życiowych przeszkód”.

(K. Smolińska,SP w Mrozach)


Integracja w naszej szkole

   W naszej szkole prowadzone są zajecia specjalistyczne tj.:

- zajęcia z psychologiem
- integracja sensoryczna
-surdoterapia
-tyfloterapia
- rewalidacja
-gimnastyka korekcyjna
- socjoterapia
-zajęcia logopedyczne
-rewalidacja
-zajęcia z pedagogiem
-kynoterapia
facebook


Integracja